Gebruiksvoorwaarden website AltijdAlert

1. Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.altijdalert.be (de “Website”) beheerd door Vias institute, Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, met ondernemingsnummer 0432.570.411, en met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, RPR Brussel (“Vias institute”).

2. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het gebruik van de Website is enkel toegestaan voor zover dit gebruik is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet volledig mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege Vias institute.
 2. De Website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan Vias institute en/of haar licentiegevers toekomen.
 3. Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de Website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de Website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vias institute.
 4. Waars Vias institute de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten vermelden/posten, mag de gebruiker geen werken gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de gebruiker zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor het gebruik op de Website. Onrechtmatige bijdragen en/of bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan. Vias institute bekijkt de bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. In elk geval vrijwaart de gebruiker Vias institute tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

3. Niet-toegestaan gebruik van de Website

 1. De Website is uitsluitend bestemd voor het persoonlijk, niet professioneel en niet-commercieel gebruik door de gebruiker.
 2. Het is niet toegestaan om:
  1. virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld) opzettelijk in te voeren op de Website;
  2. onbevoegde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website;
  3. materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden op de Website te plaatsen zonder voorafgaandelijke toestemming van Vias institute;
  4. onrechtmatig of onwettelijk gebruik te maken van de op en via deze Website aangeboden informatie;
  5. gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  6. vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de inhoud van deze Website te verwijderen;
  7. de inhoud van de Website zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van Vias institute of derden;
  8. een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website ("screen scraping") te bemachtigen;
  9. deze Website of de inhoud ervan voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vias institute;
  10. te trachten softwareprogramma's die Vias institute gebruikt in verband met de Website te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren.

4. Aansprakelijkheid

 1. Vias institute kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Website, behoudens in geval van haar zware of opzettelijke fout. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de gebruiker door het bezoek aan de Website zoals onder meer door informaticavirussen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot, en voor het bekijken van, deze Website, en dient ervoor te zorgen dat hij up-to-date anti-virussoftware heeft op het apparaat van waaruit hij zich toegang verschaft tot de Website.
 2. De Website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks het feit dat de Website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de inhoud die op of via deze Website wordt aangeboden, onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Vias institute staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de inhoud op de Website. Vias institute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden op de Website. Vias institute kan voor, zover wettelijk toegelaten, niet aansprakelijk worden gehouden indien de Website, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.
 3. De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden (inclusief maar niet beperkt tot partners van het AltijdAlert project, zoals Baloise Insurance) bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Vias institute heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Vias institute houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
 4. De Website kan advertenties bevatten die door derden zijn geplaatst. Deze derden zijn onafhankelijke partijen en geen agenten of werknemers van Vias institute. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat deze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Vias institute neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.
 5. De Website kan (links naar) wedstrijden bevatten die door derden / partners van Vias institute worden georganiseerd (zoals de wedstrijd die wordt georganiseerd door Baloise Insurance). Deze derden zijn onafhankelijke partijen en geen agenten of werknemers van Vias institute. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de wedstrijd en dienen zelf te waarborgen dat deze voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Vias institute neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en inhoud van dergelijke wedstrijden.

5. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van gebruikers van de Website, verwijzen wij naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid dat de gebruiker op de Website kan terugvinden.
 2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
  1. Vias institute behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Website vanaf de publicatie.
 3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent het gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd tot beslechting van het geschil, behoudens andersluidende dwingende bepaling.
  2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.
×

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.