Privacybeleid website AltijdAlert

1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door Vias institute CV, die vermoed wordt erkend te zijn als sociale onderneming, met ondernemingsnummer 0432.570.411, en met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, RPR Brussel (“Vias institute”,  “wij” of “ons”) via de website www.altijdalert.be (de “Website”) worden verzameld en verwerkt.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Vias institute is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt.

U kan Vias institute als volgt contacteren:

 • Per post: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
 • Per telefoon: 02 2441511
 • Per e-mail: info@vias.be

U kan de DPO van Vias institute als volgt contacteren:

 • Per post: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
 • Per e-mail: dpo@vias.be

3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

3.1. In principe kan u de Website bezoeken en u aanmelden voor het charter, waarbij u een aantal vragen dient te beantwoorden en dus deelneemt aan de enquête, op anonieme wijze.  Om u aan te melden voor het charter en deel te nemen aan de enquête, dient u immers enkel uw geslacht, leeftijd, regio en beroep in te vullen, vermits wij die gegevens gebruiken en nodig hebben om de resultaten van de enquête op een nuttige manier te kunnen opstellen.  In principe dient u ons dus geen verdere informatie te geven. 

Er zijn evenwel in de enquête, of elders op de Website, ook vrije velden, waarin u ons mogelijk andere gegevens bezorgt waardoor we uw zullen kunnen identificeren.  Verder kan het ook zijn dat we u in de toekomst zouden vragen om uw toestemming te geven met het (anoniem) publiceren van uw reacties in de enquête, in welk geval u ook uw naam dient op te geven zodat we weten wie de toestemming geeft.  

Wij verzamelen derhalve persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt (bv. door een enquête in te vullen via de Website), m.n.:
  • Naam
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Regio
  • Beroep
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere gegevens die u ons spontaan zou bezorgen in de vrije velden op de website, of bijvoorbeeld wanneer u ons vragen stelt via e-mail, via sociale media, via een contactformulier of via telefoon
 •  Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u de Website bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies waarmee automatisch persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer u de Website bezoekt. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Tevens verwerken wij:

 • gegevens waartoe wij verplicht zouden zijn op grond van de boekhoudkundige, fiscale en andere wetgeving;
 • gegevens m.b.t. betwistingen en geschillen.

3.2. Via onze Website kan u ook deelnemen aan wedstrijden die door onze partners, zoals Baloise Insurance, worden georganiseerd.   U zal dan gevraagd worden om gegevens in te vullen die automatisch aan de partner worden bezorgd.  De partner is dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd en is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van die wedstrijden, waarop het privacybeleid van de betrokken partner dan van toepassing is. 

4. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om u toe te laten zich te engageren voor een veiliger en vlotter verkeer voor iedereen door in te tekenen op het charter en aldus deel te nemen aan een korte enquête.
 • Om de enquête te verwerken die u via de Website invult wanneer u intekent op het charter. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt wanneer u een enquête invult via de Website, of minstens op grond van ons legitiem belang om de enquête te verwerken met het oog op de publicatie van de resultaten van de enquête.
 • Om vragen die u ons stelt over, bijvoorbeeld, het AltijdAlert project, te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u een goede service te leveren en te antwoorden op uw vragen of opmerkingen.
 • Om fraude en inbreuken door bezoekers van onze website en/of door personen die de enquête invullen te bestrijden en om ons te verdedigen in het kader van een juridisch geschil met bezoekers van onze website en/of met personen die de enquête invulden en, meer algemeen, om onze rechten te vrijwaren en af te dwingen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze rechten te vrijwaren en te beschermen.
 • Voor analyses en voorbereidingen in het kader van eventuele bedrijfsreorganisaties en overnames, en voor de uitvoering van dergelijke reorganisaties en overnames, inclusief de overdracht van de gegevens van websitebezoekers en van personen die de enquête invulden aan eventuele overnemers n.a.v. reorganisaties en overnames. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en dat van de betrokken derde partijen om dergelijke transacties tot een goed einde te brengen.
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, bv. op boekhoudkundig en fiscaal vlak.
 • Voor interne rapportering en analyses in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf op een professionele en zo optimaal mogelijk te organiseren en te leiden.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

5.1. Voor de doeleinden vermeld onder punt 4, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die in onze naam opdrachten verrichten zoals het beheer van de Website, de verwerking van informatie uit de enquêtes,….
 • Juridische, fiscale, boekhoudkundige en andere raadgevers op wie wij beroep doen in het kader van onze normale bedrijfsvoering.
 • Overnemers in het kader van reorganisaties of overnames.

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen of doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming.

5.2.  Via onze website kan u ook deelnemen aan wedstrijden die door onze partners, zoals Baloise Insurance, worden georganiseerd.   U zal dan gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen, die automatisch aan de partner worden bezorgd (zonder dat Vias institute deze gebruikt).  De partner is dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd en is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in het kader van die wedstrijden waarop het privacybeleid van de betrokken partner dan van toepassing is.

6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het doel waarvoor we die persoonsgegevens verwerken of voor zolang als vereist op basis van de wettelijke verplichte bewaartermijn.  In geval van fraude, inbreuken of geschillen, kunnen we de gegevens verwerken zo lang de betwisting of procedure loopt.

In het bijzonder bewaren we de persoonsgegevens die u ingeeft bij de enquête tot 3 maanden na de datum waarop wij de resultaten van de enquête bekend hebben gemaakt.  De informatie uit de enquête waarvoor u ons de toestemming heeft gegeven om deze publiek te maken (vb. “quotes”) kunnen we verwerken zo lang het AltijdAlert project loopt).  We kunnen wel steeds anonieme en/of geaggregeerde gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

8. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;
 • ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen;
 • zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden en, wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, op basis van uw specifieke situatie waarbij wij een afweging zullen maken tussen ons belang en uw specifieke situatie.
 • ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • ons te verzoeken u uw persoonsgegevens over te maken om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Wij wijzen erop dat bepaalde rechten slechts kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere toepasselijke wetgeving. Indien wij een verzoek tot uitoefening van een recht niet kunnen inwilligen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met ons via de in artikel 2 van dit Privacybeleid vermelde contactgegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om aanpassingen door te voeren aan dit Privacybeleid indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen.  Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld via onze Website.  Wij raden u dan ook aan om onze Website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Privacybeleid ALTIJDALERT!

1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door Vias institute, Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, met ondernemingsnummer 0432.570.411, en met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, RPR Brussel (“Vias institute”,  “wij” of “ons”) via de website www.altijdalert.be (de “Website”) worden verzameld en verwerkt.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Vias institute is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt.

U kan Vias institute als volgt contacteren:

 • Per post: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
 • Per telefoon: 02 244 1511

U kan de DPO van Vias institute als volgt contacteren:

 • Per post: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
 • Per e-mail: dpo@vias.be

3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

3.1. In principe kan u de Website bezoeken en aan de enquête deelnemen op anonieme wijze.  Om de enquête in te vullen, dient u immers enkel uw geslacht, leeftijd, regio en beroep in te vullen, vermits wij die gegevens gebruiken en nodig hebben om de resultaten van de enquête op een nuttige manier te kunnen opstellen.  In principe dient u ons dus geen verdere informatie te geven. 

Er zijn evenwel in de enquête, of elders op de Website, ook vrije velden, waarin u ons mogelijk andere gegevens bezorgt waardoor we uw zullen kunnen identificeren.  Verder kan het ook zijn dat we u vragen om uw toestemming te geven met het (anoniem) publiceren van uw reacties in de enquête, in welk geval u ook uw naam dient op te geven zodat we weten wie de toestemming geeft.  

Wij verzamelen derhalve persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt (bv. door een enquête in te vullen via de Website), m.n.:
  • Naam
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Regio
  • Beroep
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere gegevens die u ons spontaan zou bezorgen in de vrije velden op de website, of bijvoorbeeld wanneer u ons vragen stelt via e-mail, via sociale media, via een contactformulier of via telefoon

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via de Website, worden de verplichte velden aangeduid met een asterisk.

 • Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u de Website bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies waarmee automatisch persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer u de Website bezoekt. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Tevens verwerken wij:

 • gegevens waartoe wij verplicht zouden zijn op grond van de boekhoudkundige, fiscale en andere wetgeving;
 • gegevens m.b.t. betwistingen en geschillen.

3.2. Via onze Website kan u ook deelnemen aan wedstrijden die door onze partners, zoals Baloise Insurance, worden georganiseerd.   U zal dan gevraagd worden om gegevens in te vullen die automatisch aan de partner worden bezorgd.  De partner is dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd en is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van die wedstrijden, waarop het privacybeleid van de betrokken partner dan van toepassing is. 

4. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om de enquête te verwerken die u via de Website invult. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt wanneer u een enquête invult via de Website, of minstens op grond van ons legitiem belang om de enquête te verwerken met het oog op de publicatie van de resultaten van de enquête.
 • Om vragen die u ons stelt over, bijvoorbeeld, het AltijdAlert project, te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u een goede service te leveren en te antwoorden op uw vragen of opmerkingen.
 • Om fraude en inbreuken door bezoekers van onze website en/of door personen die de enquête invullen te bestrijden en om ons te verdedigen in het kader van een juridisch geschil met bezoekers van onze website en/of met personen die de enquête invulden en, meer algemeen, om onze rechten te vrijwaren en af te dwingen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze rechten te vrijwaren en te beschermen.
 • Voor analyses en voorbereidingen in het kader van eventuele bedrijfsreorganisaties en overnames, en voor de uitvoering van dergelijke reorganisaties en overnames, inclusief de overdracht van de gegevens van websitebezoekers en van personen die de enquête invulden aan eventuele overnemers n.a.v. reorganisaties en overnames. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en dat van de betrokken derde partijen om dergelijke transacties tot een goed einde te brengen.
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, bv. op boekhoudkundig en fiscaal vlak.
 • Voor interne rapportering en analyses in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf op een professionele en zo optimaal mogelijk te organiseren en te leiden.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

5.1. Voor de doeleinden vermeld onder punt 4, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die in onze naam opdrachten verrichten zoals het beheer van de Website, de verwerking van informatie uit de enquêtes,….
 • Juridische, fiscale, boekhoudkundige en andere raadgevers op wie wij beroep doen in het kader van onze normale bedrijfsvoering.
 • Overnemers in het kader van reorganisaties of overnames.

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen of doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming.

5.2. Via onze website kan u ook deelnemen aan wedstrijden die door onze partners, zoals Baloise Insurance, worden georganiseerd.   U zal dan gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen, die automatisch aan de partner worden bezorgd (zonder dat Vias institute deze gebruikt).  De partner is dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd en is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in het kader van die wedstrijden waarop het privacybeleid van de betrokken partner dan van toepassing is.

6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het doel waarvoor we die persoonsgegevens verwerken of voor zolang als vereist op basis van de wettelijke verplichte bewaartermijn.  In geval van fraude, inbreuken of geschillen, kunnen we de gegevens verwerken zo lang de betwisting of procedure loopt.

In het bijzonder bewaren we de persoonsgegevens die u ingeeft bij de enquête [tot 12 maanden na de datum waarop wij de resultaten van de enquête bekend hebben gemaakt.  De informatie uit de enquête waarvoor u ons de toestemming heeft gegeven om deze publiek te maken (vb. “quotes”) kunnen we verwerken zo lang het AltijdAlert project loopt).]  We kunnen wel steeds anonieme en/of geaggregeerde gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

8. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;
 • ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen;
 • zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden en, wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, op basis van uw specifieke situatie waarbij wij een afweging zullen maken tussen ons belang en uw specifieke situatie.
 • ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • ons te verzoeken u uw persoonsgegevens over te maken om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Wij wijzen erop dat bepaalde rechten slechts kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere toepasselijke wetgeving. Indien wij een verzoek tot uitoefening van een recht niet kunnen inwilligen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met ons via de in artikel 2 van dit Privacybeleid vermelde contactgegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om aanpassingen door te voeren aan dit Privacybeleid indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen.  Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld via onze Website.  Wij raden u dan ook aan om onze Website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.